Aerostrada

                                                                                                                                                                                                                      Poznań, 15.03.2020rSzanowni Państwo,

W związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 przekazujemy Państwu polecenia i zalecenia Zarządu aero.net.pl dotyczące funkcjonowania firmy w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

I. POLECENIA ZARZĄDU ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM AERO.NET.PL SPÓŁKA Z O.O. W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSOWEJ.

1. PRACOWNICY BIURA OBSŁUGI KLIENTA:

a) ograniczyć do absolutnego minimum kontakty bezpośrednie pracowników aero.net.pl z klientami poprzez wdrożenie pracy zdalnej;
b) zawierać umowy oraz zmiany warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie dokumentowej, czyli poprzez wiadomość e-mail, wiadomości sms, rozmowę telefoniczną;

c) jeżeli wyeliminowanie kontaktu bezpośredniego nie będzie możliwe, poleca się zachowanie bezpiecznej odległości od klienta (1-1,5 metra);
d) wprowadzić jako podstawowe narzędzie kontaktu z klientami kontakt telefoniczny oraz e- mailowy;

e) bez wyraźnego powodu nie przyjmować płatności w formie gotówki; f) zaleca się wyłącznie płatności bezgotówkowe.

2. PRACOWNICY OBSŁUGI TECHNICZNEJ:

a) Ograniczyć kontakty bezpośrednie pracowników poprzez wdrożenie pracy zdalnej;
b) w sytuacji konieczności przyjazdu na instalację urządzeń telekomunikacyjnych lub serwis należy wykonać niezbędny wywiad telefoniczny na temat stanu zdrowia osób, które będą przebywały w obiekcie/budynku (pytanie o temperaturę ciała, kaszel, bóle głowy, bóle mięśni, trudności w oddychaniu, ogólne osłabienie);
c) jeżeli wyeliminowanie kontaktu bezpośredniego nie będzie możliwe, poleca się zachowanie bezpiecznej odległości od klienta (minimum 1,5m zalecane 4 metry);
d) ograniczyć do niezbędnego minimum usługi serwisowe w terenie włącznie z przejściem w tryb utrzymania jedynie kluczowej infrastruktury bez kontaktu z osobami postronnymi;
e) poleca się, aby serwisanci przyjeżdżali do biura firmy tylko w wyjątkowych sytuacjach.

II. DZIAŁANIA AERO.NET.PL SPÓŁKA Z O.O. PODEJMOWANE W SYTUACJI SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

1. Wykonanie decyzji Prezesa UKE wydanej w sytuacji wystąpienia szczególnego zagrożenia:
w sytuacji wystąpienia szczególnego zagrożenia Prezes UKE może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorców telekomunikacyjnych m.in. obowiązki dotyczące utrzymania ciągłości lub odtwarzania dostarczania sieci telekomunikacyjnej lub świadczenia usług telekomunikacyjnych z uwzględnieniem pierwszeństwa dla podmiotów koordynujących działania ratownicze, podmiotów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, a także innych podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Decyzja może mieć rygor natychmiastowej wykonalności oraz może być przekazana przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu pisemnie lub ustnie bez uzasadnienia.

2. Realizacja obowiązku udostępnienia urządzeń telekomunikacyjnych podmiotom i służbom wykonującym zadania m.in. w zakresie ratownictwa, niesienia pomocy ludności.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny w sytuacjach szczególnych zagrożeń jest obowiązany do nieodpłatnego udostępniania urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia akcji ratowniczej innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, podmiotowi i służbie wykonującym zadania m.in. w zakresie ratownictwa, niesienia pomocy ludności, z zachowaniem zasady minimalizowania negatywnych skutków takiego udostępnienia tych urządzeń dla ciągłości wykonywania działalności telekomunikacyjnej przez przedsiębiorcę.

III. ZALECENIA OGÓLNE:

a) wprowadza się obowiązek dokładnego mycia rąk przez pracowników wodą z mydłem i ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);
b) zwracać szczególną uwagę na rekomendacje GIS, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu;

c) przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze;

d) zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne, powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) były regularnie wycierane środkiem dezynfekującym; wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

aero.net.pl sp. z o.o. Prezes Zarządu

Artur Wantuła